Algemene Voorwaarden van Prinsenvoet Pedicure

 

Artikel 1. Algemeen

 • Prinsenvoet pedicure  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer 87097087.

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicure praktijk en een cliënt waarop Prinsenvoet pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Artikel 2. Diensten

 • Prinsenvoet pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3. Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via de app , via mail en via de website worden gemaakt.

 • Bij verhindering dient de cliënt deze z.s.m. – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak –  aan Prinsenvoet pedicure door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.

 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Prinsenvoet pedicure 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Prinsenvoet pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 • Bij verhindering van de afspraak door Prinsenvoet pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 • Prinsenvoet pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per betaalverzoek te voldoen.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

 • De cliënt voorziet alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Prinsenvoet pedicure. De persoonlijke gegevens worden door Prinsenvoet pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Artikel 6. Geheimhouding

 • Prinsenvoet pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Prinsenvoet pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Prinsenvoet pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Prinsenvoet pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Beschadiging en diefstal

 • De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Prinsenvoet pedicure.
 • Diefstal wordt door Prinsenvoet pedicure altijd gemeld bij de politie.

Artikel 19. Garantie

 • Prinsenvoet pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

Artikel 10. Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of producten, moet deze z.s.m., doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Prinsenvoet pedicure.
 • Prinsenvoet pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Prinsenvoet pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Prinsenvoet pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 11. Gedrag

 • De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemene aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Prinsenvoet pedicure het recht de cliënt toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12. Recht

Op welke overeenkomst tussen Prinsenvoet pedicure en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

 

mrt 2024